Μεταξύ των 100 πιο δυναμικά και υγιώς αναπτυσσόμενων παραγωγικών επιχειρήσεων η Ποτοποιία Θράκης Α.Β.Ε.Ε. για το έτος 2003

Σε άρθρο της εφημερίδας "Το Βήμα" (15/08/2004) που αναφέρετε σε έρευνα πάνω στις παραγωγικές επιχειρήσεις η Ποτοποιία - Οινοποιία Θράκης Α.Β.Ε.Ε. πληρώντας 10 κριτήρια σχετικά με τους υψηλότερους δείκτες ανόδου και βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης, βρίσκεται μεταξύ των 100 "δεκαθλητών".